×

Personvernerklæring for Solemaids

100 % åpenhet skaper trygghet

Det er viktig for oss at du føler deg informert og trygg på databehandlingen vår – at vi beskytter personvernet ditt og at du kjenner rettighetene dine. Hos Solemaids behandler vi alle data konfidensielt og i samsvar med loven. Vi ønsker å være åpne og informere deg om hvilke opplysninger vi behandler og hvorfor. Hvis du vil høre mer om hvordan vi beskytter opplysningene dine, kan du kontakte oss på info@solemaids.dk

Introduksjon til disse retningslinjene

Med denne personvernerklæringen ønsker vi å skape åpenhet og klarhet om vår registrering og behandling av personopplysninger. Vi gjennomgår denne erklæringen jevnlig, og den revideres og oppdateres dersom vi finner grunn til det.

Bakgrunn for retningslinjene

Det er innført nye regler i EU/EØS og Danmark med «Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679» for håndtering av personopplysninger. Reglene er på mange områder en videreføring av eksisterende lovgivning, men på noen områder er reglene strammet betydelig inn.

Denne personopplysningspolicyen fastsetter rammene for behandling av personopplysninger hos Solemaids ApS, heretter kalt Solemaids. Videre sikrer personopplysningspolitikken en løpende kontroll av at kravene i gjeldende lovgivning overholdes.

Vi er databehandler når klinikker bruker Solemaids Scientia plattformen – hvordan kontakter du oss?

Solemaids er databehandler for informasjonen vi behandler om deg. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Solemaids
Adresse: Toldboden 3D
Postnummer By: 8800 Viborg, Danmark
CVR-nummer: 39124599
E-post: info@solemaids.dk
Telefon: +45 41 99 55 55

Anvendelsesområde

Denne personvernerklæringen gjelder når du bruker Solemaids Scientia og når du er kunde hos oss, besøker våre nettsider og deltar på våre webinarer.

Når du er kunde eller potensiell kunde hos oss, behandler vi følgende personopplysninger:

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun generelle personopplysninger om deg. Generelt vil opplysningene vi behandler være knyttet til selskapet du opptrer på vegne av. I tillegg behandler vi navnet ditt, kontaktopplysningene dine, bankkontoopplysningene dine (for faktureringsformål) og eventuelt adressen din, hvis denne informasjonen finnes i CVR-registeret og er knyttet til selskapet. Vi forventer at kontaktinformasjonen din ikke er privat, men tilhører arbeidsgiveren/arbeidsplassen din.

Formål:

I forkant av en avtale kan det være ulike diskusjoner på e-post, telefon eller via chat. Solemaids behandler dine opplysninger for denne kontakten samt for vurdering av dine behov og dermed for vurdering av riktig produktvalg. Ved inngåelse av en samarbeidsavtale behandler vi en lang rekke opplysninger om deg for å sikre at en korrekt tjeneste blir levert og at alle parter og deres kontaktpersoner er korrekt identifisert. Opplysningene dine registreres, oppdateres og brukes i løpet av samarbeidsperioden hvis og i den grad de er relevante for løsningen av oppgavene eller for kundeforholdet generelt. Opplysningene brukes også for å sikre tilpasset kommunikasjon, for support og for å forbedre og utvikle tjenestene. Dine opplysninger kan også bli behandlet i forbindelse med påmelding til Solemaids webinarer.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst basert på vår samarbeidsavtale og for å kunne utføre den oppgaven du har bedt oss om hjelp til, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

I tillegg kan vi bruke dine opplysninger i forbindelse med din påmelding til Solemaids webinarer. Behandlingen er basert på ditt samtykke og i samsvar med personvernforordningen artikkel 4 nr. 11, jf. artikkel 7, og artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Vår behandling av dine personopplysninger skjer innenfor rammen av personvernforordningen, bokføringsloven og annen lovgivning som regulerer eller setter rammer for vår utførelse av oppdraget.

Hvor personopplysningene dine kommer fra:

Vi mottar først og fremst personopplysningene dine fra deg i forbindelse med inngåelse og opprettholdelse av avtaleforholdet. Dette kan være skriftlig, i telefonsamtaler eller i forbindelse med eventuelle møter.

Vi vil regelmessig innhente informasjon om dine generelle stamdata som navn og adresse fra offentlig tilgjengelige databaser. På denne måten sikrer vi at opplysningene er oppdaterte og korrekte.

Vi kan velge å samle inn informasjon om dine økonomiske og personlige forhold fra offentlig tilgjengelige kilder, inkludert databaser og sosiale medier på internett.

I tillegg kan vi samle inn opplysninger om deg på følgende måter:

 • i forbindelse med registrering til våre webinarer, hvor vi kan kontakte deg i etterkant.
 • via CVR-registeret
 • via informasjonskapsler i nettleseren når du bruker nettstedet (les mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler på følgende lenke: https://Solemaids.dk/infocenter/cookiepolitik/)

Mottakere eller kategorier av mottakere:

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til eksterne parter.

Internt hos Solemaids er det kun de av våre ansatte som har et arbeidsrelatert behov for å se personopplysningene dine som har tilgang til dem.

Overføring til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner:
Vi overfører ikke personopplysningene dine til mottakere utenfor Danmark, med mindre du selv flytter til utlandet eller det er nødvendig for utførelsen av oppgaven.

Vi overfører bare personopplysninger til land utenfor EU og EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) hvis vi har et lovlig, rettferdig og legitimt grunnlag for å gjøre det, og hvis vi kan sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Lagring av personopplysningene dine

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge samarbeidsavtalen varer. Vi kan derfor ikke si noe om hvor lenge vi vil lagre personopplysningene dine. De fleste av personopplysningene dine vil bli slettet 12 måneder etter at samarbeidet er avsluttet. Personopplysninger som omfattes av blant annet bokføringsloven, vil imidlertid først bli slettet etter inneværende regnskapsår pluss 5 påfølgende år, da de kan ha regnskapsmessig relevans.

Når du er klient på en klinikk som bruker vår Solemaids Scientia:

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi behandler alminnelige personopplysninger og noen få sensitive opplysninger knyttet til Severs syndrom hos deg/barnet ditt.

Formål:

Formålet er å kunne tilby riktig behandling og innleggssåler for behandling av Severs syndrom, å sikre effektiviteten av innleggssålene og overvåke effekten (CE-merking) og å få mer kunnskap om barn med Severs syndrom slik at forhåpentligvis enda flere kan få hjelp. I tillegg vil vi få tilbakemelding på effekten av behandlingen.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst basert på vår samarbeidsavtale og med det formål å utføre den oppgaven du har bedt om vår bistand til, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 9 nr. 2 bokstav a) og hjemmelsbestemmelsen i artikkel 9 nr. 2 bokstav e).

Vår behandling av dine personopplysninger skjer innenfor rammene av personvernforordningen, den danske retsplejeloven, den danske bokføringsloven og annen lovgivning som regulerer eller setter rammer for vår utførelse av oppdraget.

Hvor personopplysningene dine kommer fra:

Vi mottar først og fremst personopplysningene dine fra deg i forbindelse med inngåelsen av avtaleforholdet og undersøkelsen av deg/barnet ditt. Dette kan være skriftlig, i telefonsamtaler eller i forbindelse med eventuelle møter.

Lagring av personopplysningene dine

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge samarbeidsavtalen varer. De fleste av personopplysningene dine vil bli slettet 6 måneder etter at samarbeidet er avsluttet.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi behandler generelle personopplysninger samt noen få sensitive opplysninger om Severs syndrom hos barnet ditt.
Informasjonen vi behandler om deg kan inkludere (men inkluderer ikke nødvendigvis) følgende:

 • Navnet på barnet ditt.
 • Foreldrenes navn og e-postadresse
 • Fødselsår og -måned.
 • Tilstander relatert til diagnosen Severs syndrom
 • Fotstørrelse
 • Smertenivå

Opplysningene om barnet ditt vil bli registrert og brukt i behandlingen av Severs syndrom.
Det er kun terapeuten din som har tilgang til opplysningene.
Solemaids har ikke tilgang til personidentifiserbare data.

Dine rettigheter som registrert

Vi ivaretar den registrertes rettigheter blant annet ved å behandle personopplysningene på en åpen og informert måte. Det betyr at vi informerer deg som registrert om at vi behandler personopplysningene dine og hvordan vi gjør det, slik at du har mulighet til å utøve dine rettigheter.

I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg.

 • Rett til innsyn
  Du har rett til å få tilgang til opplysningene vi behandler om deg.
 • Rett til retting
  Hvis det er registrert feilaktige opplysninger om deg, kan du få disse opplysningene rettet.
 • Rett til sletting
  I særlige tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet tidligere enn våre ordinære slettefrister.
 • Rett til begrensning
  Personvernforordningen gir deg rett til å begrense behandlingen av opplysningene dine i visse tilfeller. Ettersom vi kun behandler relevante og rimelige personopplysninger, og i samsvar med vårt rettslige grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f og annen lovgivning for inkassoselskaper, kan vår behandling av opplysninger som hovedregel ikke begrenses ytterligere.
 • Rett til å protestere
  Personvernforordningen gir deg rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. I så fall vil vi vurdere om innsigelsen i seg selv er berettiget.
 • Rett til dataportabilitet
  I visse tilfeller gir personvernforordningen deg rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å få dem overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring. Kravene til dette er imidlertid ikke oppfylt i forhold til dine opplysninger hos Solemaids ApS.

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ber vi deg kontakte oss. Du er velkommen til å ringe oss, men vi oppfordrer deg til å skrive til oss, slik at det ikke oppstår misforståelser mellom oss. Vi forsøker å svare på alle henvendelser innen én måned etter at vi har mottatt dem. Vær oppmerksom på dette,
av sikkerhetsmessige årsaker må du bekrefte identiteten din før forespørselen din kan behandles.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk

Hvis vi tar avgjørelser som påvirker den registrerte i betydelig grad, sørger vi for at en slik avgjørelse ikke tas ved hjelp av automatisert behandling eller profilering.

Vi utleverer ikke personopplysninger til forretningspartnere eller andre eksterne organisasjoner med mindre den registrerte har samtykket til dette eller vi er rettslig forpliktet til å utlevere personopplysningene.

Hvis vi har utlevert personopplysninger til selskaper utenfor Solemaids, sørger vi for at selskapene blir informert om eventuelle tiltak for retting, sletting eller begrensning som er iverksatt.

Kontakt til det danske Datatilsynet

Hvis Datatilsynet skulle gjennomføre en inspeksjon eller rette en henvendelse til Solemaids, sørger GDPR-gruppen, sammen med toppledelsen, for at Datatilsynet får den informasjonen de ber om, inkludert listen over behandlingsaktiviteter.

Videre sørger vi for at vi til enhver tid overholder de frister som Datatilsynet setter i forbindelse med en inspeksjon eller henvendelse.

Hvor kan du klage?

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, oppfordres du til å kontakte oss i første omgang, slik at vi sammen kan finne en løsning.

Hvis du etter dialog med oss fortsatt ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om hvordan du klager til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet.pdf

  Datatilsynets kontaktinformasjon
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby, Danmark
  Tlf: +45 33 19 32 00
  Sikker e-post: dt@datatilsynet.dk
  www.datatilsynet.dk

   Cookies